Route 66, California - Tom Yi

On Route 66 on Ludlow.

tyi0371